โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครอง

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 นายสายัณต์ พวงสั้น (ปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอบ้านแหลม เป็นประธานพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นการฝึกอบรมวันสุดท้าย ซึ่งมีการฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์กู้ภัย ,ฝึกปฏิบัติการใช้เงื่อนเชือกในการกู้ภัย , ฝึกปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยและการอพยพผู้ประสบภัไปศูนย์พักพิง และฝึกปฏิบัติการปฏิบัติสถานการณ์จำลองการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยหรือสถานการณ์อื่นๆ ก่อนมีพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรมโครงการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *