13/10/2564 ข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันที่ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร