ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

📣ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว📣

เรื่อง การคิดเบี้ยปรับและเงินเพิ่มภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

เรียน ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สิน/ผู้ครอบครองหรือทำประโยชน์ที่ยังไม่มาชำระภาษีตามกำหนดระยะเวลาจะต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่มกรณีเกินกำหนดระยะเวลาชำระภาษี

รายละเอียดดังนี้

1. ชำระก่อนออกหนังสือแจ้งเตือนการชำระภาษี ต้องชำระเบี้ยปรับ 10%

2. ชำระภายในวันที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งเตือนการชำระภาษี ต้องชำระเบี้ยปรับ 20%

3. ชำระเกินวันที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งเตือนการชำระภาษี ต้องชำระเบี้ยปรับ 40%

4. เงินเพิ่ม 1% ของค่าภาษีต่อเดือนที่ค้างชำระ (เศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน) โดยไม่นำเบี้ยปรับมารวมคำนวณเพื่อเสียเงินเพิ่มด้วย***เริ่มนับเมื่อพ้นกำหนดเวลาชำระภาษีตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2565 นี้เป็นต้นไป***

5. การแจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 ค้างชำระให้สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขาขยายไปจนถึงเดือนกรกฎาคม 2565

หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว หมายเลขโทรศัพท์ โทร. 0 3240 5200 ต่อ 12 ได้ในวันและเวลาราชการ