องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วได้ผ่านการประเมินองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อท้องถิ่นและชุมชนระดับน่าอยู่ และระดับน่าอยู่อย่างยั่งยืน ปี 2565