องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ประชุมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เรื่อง ซักซ้อมการเตรียมการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิก อบต. และนายก อบต.