ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงออกเก็บค่าขยะมูลฝอยจากเดิมวันที่ 25 ของทุกเดือนเป็นวันที่ 22 ถึงวันสิ้นเดือนของเดือนกุมภาพันธ์ 2566 นี้ เนื่องด้วยเดือนกุมภาพันธ์มีจำนวนวันแค่ 28 วัน จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *