ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย

ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ประชาสัมพันธ์  ขอความร่วมมือประชาชนตำบลบางแก้ว ในการชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนกันยายน 2566) ตามอัตราที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วว่าด้วยเรื่อง  การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2549 หรือท่านใดมีความประสงค์ชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยเป็นรายปี ชำระได้ที่ ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถาม   โทร. 032 – 405200 ต่อ 12  ในวันเวลาราชการ

Leave a Reply

Your email address will not be published.