ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2565

ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ขอเชิญผู้ที่อยู่ในข่ายชำระภาษีไปชำระภาษีในเวลาที่กำหนด ดังต่อไปนี้

1.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ชำระภายในเดือนเมษายนของทุกปี

2.ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีได้ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคมของทุกปี

3.ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ชำระได้ตลอดทั้งปี

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว โทร. 032-405200 ต่อ 12 ได้ตามวันเวลาราชการ

#ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.บางแก้ว

#โทร. 032-405-200 ต่อ 12

📷 Website : www.bangkaewphet.go.th

📷 เพจ Facebook : อบต.บางแก้ว จ.เพชรบุรี