ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ประกาศประชาสัมพันธ์
เรียน ท่านผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 58 ผู้สมัครผู้ใดประสงค์จะส่งตัวแทนไปประจำอยู่ ณ ที่เลือกตั้ง ให้ยื่นหนังสือแต่งตั้งตัวแทนของตนต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน โดยให้แต่งตั้งได้แห่งละหนึ่งคน
ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ข้อ 102 ตัวแทนผู้สมัครได้แก่บุคคลซึ่งผู้สมัครแต่ละคนแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนไปประจำอยู่ ณ ที่ซึ่งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งจัดไว้ในที่เลือกตั้งแห่งละหนึ่งคน เพื่อร่วมสังเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเลือกตั้งของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยยื่นหนังสือแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 2/6 ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เมื่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงลายมือชื่อรับทราบแล้ว ให้ลง วัน เดือน ปี ในหนังสือนั้น แล้วมอบคืนไปโดยสำเนาเก็บไว้ตรวจสอบหนึ่งฉบับ
ท่านผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านใด มีความประสงค์ขอแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อร่วมสังเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเลือกตั้ง สามารถมาสมัครได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ในวันและเวลาราชการ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

Leave a Reply

Your email address will not be published.