ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

#ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566

หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

โทร. 0-3240-5200 ต่อ 12 ในวันเวลาราชการ

Leave a Reply

Your email address will not be published.