ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วเรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 สำหรับการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 สำหรับการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2565 รายละเอียดดังนี้
การชำระภาษีตามแบบแจ้งประเมิน=เมษายน 2565 ภายในกรกฎาคม 2565
การผ่อนชำระภาษี
งวดที่ 1 ภายใน เม.ย.65=งวดที่ 1 ภายใน ก.ค.65
งวดที่ 2 ภายใน พ.ค.65=งวดที่ 2 ภายใน ส.ค.65
งวดที่ 3 ภายใน มิ.ย.65=งวดที่ 3 ภายใน ก.ย.65
การมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่ค้างชำระภาษี=พฤษภาคม 2565 ภายในสิงหาคม 2565
การแจ้งรายการภาษีค้างชำระให้กับสำนักงานที่ดิน=มิถุนายน 2565 ภายในกันยายน 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published.