ซักซ้อมเตรียมการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิก อบต. และนายก อบต. เพื่อรับสมัครในวันที่ 11 – 15 ตุลาคม 2564